Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van L.A.P. Atelier, gevestigd te Leeuwarden KvL nummer 41000503, hierna te noemen: L.A.P. Atelier zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van L.A.P. Atelier worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door L.A.P. Atelier ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van uw aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 L.A.P. Atelier bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3 L.A.P. Atelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt L.A.P. Atelier zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 L.A.P. Atelier is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Als u een bestelling hebt gedaan en of indien een overeenkomst met L.A.P. Atelier tot stand is gekomen, bent u de voor het product of dienst aangegeven prijs verschuldigd. De door L.A.P. Atelier vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van L.A.P. Atelier.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.4 Bij niet volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd als tevens incassokosten, welke vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag bedragen, met een minimum van EUR 40,-.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is L.A.P. Atelier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 L.A.P. Atelier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is L.A.P. Atelier gerechtigd de prijzen te verhogen. Alsdan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door L.A.P. Atelier.

Artikel 4. Levering
4.1 Aangezien de productie van onze producten maatwerk betreft, zijn de door L.A.P. Atelier opgegeven levertijden indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u dan ook geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan L.A.P. Atelier kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan L.A.P. Atelier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rust
en op de door L.A.P. Atelier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. L.A.P. Atelier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Aanvullende bepalingen
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u L.A.P. Atelier daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, behoudens het in lid 1, 2, en 3 van dit artikel bepaalde, heeft L.A.P. Atelier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan L.A.P. Atelier te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien u in onverhoopt voorkomend geval schade mocht lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is L.A.P. Atelier uitsluitend aansprakelijk voor de directe geleden schade. De aansprakelijkheid van L.A.P. Atelier is daarbij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en L.A.P. Atelier, dan wel tussen L.A.P. Atelier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en L.A.P. Atelier, is L.A.P. Atelier niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van L.A.P. Atelier.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft L.A.P. Atelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat L.A.P. Atelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan L.A.P. Atelier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan L.A.P. Atelier schriftelijk opgave doet van een adres, is L.A.P. Atelier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan L.A.P. Atelier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met L.A.P. Atelier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door L.A.P. Atelier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 L.A.P. Atelier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 L.A.P. Atelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel